فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: تا سال ۱۴۰۱ باید ۳۰ درصد اشتغال کشور از سربازان منقضی خدمت تشکیل باشد. منبع: خبرگزاری مهر