استان گلستان از ارائه گزارش هیرکان به ستاد مرکزی خودداری کرده بود