به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی با تاکید بر اینکه سم پاشی بi موقع و آب شویه ها می تواند سبب کاهش سفیدبالک های درختان تهران شود، تصریح کرد: وزارت کشاورزی و سازمان دفع آفات بهترین نهادی است که می تواند با برنامه ریزی به موقع شهرداری، در دفع این حشرات کمک کند.

وی با بیان اینکه سفیدبالک ها حشراتی هستند که در دسته آفات قرار نمی گیرند و بیشتر حشرات آلرژی زا هستند، خاطرنشان کرد: با آب شویه به موقع، سم پاشی علمی و تقویت کفشدوزک های تهران بی شک می توانیم جمعیت این حشرات را کنترل و چهره شهر را از پرواز این حشرات پاک کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر