سازمان محیط زیست درباره مرگ هیرکان پنهان کاری نکرده است