;

مراحل گرفتن کسری خدمت بسیج

جهت دریافت خدمت :

۱- مراجعه به حوزه مقاومت بسیج محل  عضویت بسیج

۲- بررسی پرونده توسط نیروی انسانی بسیج حوزه

۳- در صورت تکمل بودند ارجاء پرونده به ناحیه مقاومت بسیج

۴- پس از تایید نیروی انسانی بسیج ناحیه و تکمیل  فرم محصوص کسری خدمت ، و ارسال آن به سپاه استانی

۵- تایید پرودنه و ارسال فرم تایید شده کسری خدمت

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا