;
قوانین و مقررات معافیت پزشکیمعافیت پزشکیمعافیت سربازی

معافیت های پزشکی: بیماری های ریه و قفسه صدری

بیماری های ریه و قفسه صدری
 
بند ۱:
تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شکل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
الف) همراه با اختلال واضح بالینی ( و تأیید پاراکلینیک )در عملکرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )یا ریه(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی
بند ۲:
تغییر شکلهای مادرزادی یااکتسابی مجاری هوائی (فیستولها و تراکئوبرونکومگالی ) بهمراه اختلال عملکرد متوسط یا شدید ریه ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد ) : معاف دائم

توضیحات بند(۲): در مواردFEV1 کمتر از ۵۰درصد با جزء(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد
بند ۳:
تغییر شکل و نقصهای مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن) : معاف دائم
بند ۴:
عدم تشکیل قسمتی از ریه (آژنزی ریه) یا آپلازی کامل یا جزئی یا رزکسیون قسمتی از ریه طی عمل جراحی :
الف) با اختلال متوسط تا شدید درعملکرد تنفسی(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفیف در عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی
بند ۵:
استئیت و استئومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف :
الف) نوع مزمن (بیش از ۶ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ج) نوع بهبود یافته : معاف از خدمات رزمی
بند ۶:
شکستگی دنده ها (۳ یا بیشتر) یا جناغ یا ترقوه یا کتف :
الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)درصورتیکه موجب اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی یا تغییر شکل شدید شده باشد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی (FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم.
ج) در صورت اختلال خفیف عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی
بند ۷:
سیکاتریس ها ( ناشی ازسوختگی و یا اعمال جراحی) که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر نماید (FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
بند ۸:
انواع پلورزیها :
الف) نوع مزمن ( بیش از ۶ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
بند ۹:
سابقه پنوموتوراکس خودبخودی:
الف) تکرار شونده ( بیش از یک بار) : معاف دائم
ب) یک بار تأیید شده : معاف ازخدمات رزمی

توضیحات بند(۹): ارایه مدارک متقن بالینی از جمله:گرافی و سوابق بستری از مراکز درمانی معتبر(دانشگاهی یا نظامی)الزامی می باشد.
بند ۱۰:
سارکوئیدوز، فیبروز منتشر ریه ، سندرم کارتاژنز : معاف دائم

تبصره: در خصوص فیبروز ریه در صورتیکه کمتر از یک لوب درگیر باشد برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۱:
فیبروز ریه ناشی از اسکار:
الف) با اختلال عملکرد متوسط یا بیشتر(FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملکرد خفیف : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۲:
بیماریهای قارچی مزمن ریه : معاف دائم
بند ۱۳:
پنوموکونیوزها : معاف دائم

توضیحات بند(۱۳): منظور پتو مو کونیوز هایی است که همراه با اختلال عملکرد ریه می باشد.
بند ۱۴:
سابقه ترومبوآمبولی ریه :
الف) اگر تکرار شونده باشد(بیش از یک بار) : معاف دائم
ب) اگر تکرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند(۱۴):در موارد حاد جهت درمان،به استناد جزء(ب)بند سایر بیماریها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.
بند ۱۵:
آمفیزم ریه :
الف) بصورت منتشر : معاف دائم


توضیحات بند(۱۵):
جزء (الف):آمفیزم منتشر در صورت همراه بودن با اختلال عملکرد ریه از مصادیق این بند می باشد.
ب) لوکالیزه : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۶:
کیست های مختلف ریه (درموئید و…) پلوروپریکاردیال ، ضایعات بولاریه و یا کیست های هوائی بزرگ و متعدد :
الف)با اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی(FEV1 کمتر از ۵۰درصد یاFVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملکرد خفیف و یا بدون اختلال عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۷:
سکلهای ریوی (ناشی از آبسه و ….) :
الف)با اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی(FVC کمتر از ۴۰درصد پایه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفیف عملکرد و یا بدون اختلال عملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۸:
برونشکتازی با درگیری حداقل دو لوب : معاف دائم

توضیحات بند(۱۸):برونشکتازی با درگیری کمتر از دولوب ریه به استناد جزء(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.
بند ۱۹:
سیستیک فیبروزیس (CF) : معاف دائم
بند ۲۰:
برونشیت مزمن همراه با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) : معاف دائم
بند ۲۱:
آسم به شرط اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی و داشتن سوابق درمانی بالینی ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) :
الف) با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر : معاف دائم


توضیحات بند(۲۱):
FEV1 کمتر از۵۰%مربود به جزء(الف)بوده و شرط لازم جهت برخورد داری از معافیت دایم می باشد.
ب) در نوع خفیف و آلرژیهای تنفسی : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۲:
اجسام خارجی ریه ، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختلال متوسط و یا بیشتر در عملکرد ریه شده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی : معاف دائم
بند ۲۳:
سابقه اعمال جراحی قفسه سینه اعم از برداشتن دو و یا بیش از دو دنده یا توراکوپلاستی یا رزکسیون حداقل یک لوب ریه یا دکورتیکاسیون ریه : معاف دائم

تبصره: تروما های غیرنافذ ریه که باعث پارگی و کونتوزیون ریه شده باشد و بدون عمل جراحی بهبود یافته و اختلال عملکرد تنفسی نیز ایجاد نکرده باشد : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند(۲۳):ارائه مدارک مستدل پزشکی از مراکز درمانی معتبر الزامی می باشد.
بند ۲۴:
تنگی های تراشه یا برونشها که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر نموده باشد (با تأیید یافته های اسپیرومتری) : معاف دائم

توضیحات بند(۲۴):تنکی های تراشه یا برونشها بدون اختلال عملکرد ریوی به استناد جزء(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.
بند ۲۵:
مدیاستنیتهای مزمن : معاف دائم

توضیحات بند(۲۵):
در مورد مدیاستینیتهای حاد جهت درمان به استناد جزء(ب)بند سایر بیماریها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.


تذکر:۱- در خصوص بند هایی که ملاک معافیت دایم و اختلال عملکرد ریوی می باشد لازم است FEV1کمتر از ۵۰%مد نظر قرار گیرد.


۲-آپنه تنفسی شدید،به شرطی که طی بستری ۲۴ ساعته در مراکزدرمانی نظامی یا دانشگاهی و انجام تست تشخیصی پلی سومنوگرافی (PSG) مشخص شود وفاقد علت ثانوی بوده و درمان آن نیز صرفا با (CPAP)امکان پذیر باشد به استناد جزء(ج)سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد و در موارد خفیف و نتوسط به پایین به استناد جز(الف)بند مذکور رسیدگی شود.
بند ۲۶:
پیوند ریه : معاف دائم
بند ۲۷:
هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله : معاف دائم
بند ۲۸:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین
بند ۲۹:
سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =

دکمه بازگشت به بالا