معافیت پزشکی: بیماری های جراحی مغز واعصاب

بیماری های جراحی مغز واعصاب
 
بند ۱:
اسپوند یلولیزیس واسپوندیلولیستزیس و رترولیستزیس :
الف) اسپوند یلولیزیس با هر درجه همراه با اختلال و علائم عصبی : معاف دائم

توضیحات جزء(الف)بند(۱):
اختلال و علایم عصبی منظور می باشد که طی اقدامات نظیر:گرافی Oblice,CT,EMG,NCV قابل تشخیص باشد.

ب) اسپوند یلولیزیس بدون اختلال و علائم عصبی : معاف از خدمات رزمی
ج) اسپوند یلولیستزیس همراه با Bulge دیسک و یا دیسک دهیدراته همراه با عوارض عصبی : معاف دائم
د) اسپوند یلولیستزیس درجه یک وبدون اختلال و عوارض عصبی : معاف از خدمات رزمی


توضیحات جزء(د):
اسپوندیلولیستزیس بالاترین درجه یک (بیش از ۲۵ درصد یطح مهره درگیر باشد)به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

ه) رترولیستزیس همراه با علائم اختلال و علائم عصبی : معاف دائم
بند ۲:
انواع هرنی دیسکال یا Extrusion دیسک : معاف دائم ( در مورد بیماران عمل نشده ،انجام MRI ستون فقرات در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی ضروری می باشد و مواردی که ممنوعیت داشته باشد از میلوگرافی استفاده شود )
بند ۳:
protrusion) ) ،برجستگی(Bul ging) یادهیدراتاسیون دیسکال همراه با علائم بالینی یاندول اشمورل : معاف از خدمات رزمی
بند ۴:
لامینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند کلینیکی و پارا کلینیکی : معاف دائم

تبصره: دیسکتومی به روش لیزر که برای برجستگی(Bul ging) خفیف دیسک انجام شده است : معاف از خدمات رزمی

توضیحات تبصره بند (۴):توضیح اینکه اعمال جراحی بر روی د یسک و نخاع از جمله: همی لامینکتومی در صورت اثبات با گرافی و یا CTبه همراه ارائه پاتولوژی بافت،به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.
بند ۵:
ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون ، اسپینابیفیدا و همی ساکرالیزاسیون : معاف از خدمات رزمی
بند ۶:
تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات :
الف) در صورتیکه از نظر حجم و موقعیت اختلال عملی ایجاد نماید : معاف دائم


توضیحات جزء(الف)بند (۶):
منظور از اختلال عملی،ایجاد اثرات فشاری وی کانالی نخاعی یا ریشهی اعصای با اثرات تخریبی روی مفاصل(Facet joint)است که در MRIوEMGقابل تشخیص باشد.

ب) بدون اختلال عملی : معاف از خدمات رزمی
بند ۷:
انواع شکستگی های مهره ها :
الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب) با کلاپس بیشتر از ۲۵درصد : معاف دائم


توضیحات جزء(ب)بند(۷):
در صورت شکستگی در چند مهره (بیش از سه مهره)و یا در مجموع کلا پس شکستگی بیش از ۲۵ درصد،باشد به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

ج) شکستگی زوائد شوکی یا عرضی یا شکستگی مهره با کلاپس ۲۵ درصد و کمتر ازارتفاع مهره : معاف از خدمات رزمی
بند ۸:
تغییر شکلهای مادرزادی جمجمه مانند ماکروسفالی ، میکروسفالی و …:
الف) با اختلال عملکرد : معاف دائم
ب ) بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند(۸):
منظور از اختلال عملکرد،اختلال در عملکرد مغز می باشد.

بند ۹:
کیستهای آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختلال عصبی با یا بدون عمل جراحی : معاف دائم
بند ۱۰:
اختلالات عروقی مغز (مثل آنوریسم و A.V.M) : معاف دائم
بند ۱۱:
شکستگی های فرو رفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحی وفاقد عارضه یا شکستگی های خطی که موجب دیاستازیس نشده باشد : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۲:
سابقه عمل جراحی روی مغز و جمجمه :
الف) در صورتیکه کمتر از شش ماه از عمل جراحی گذشته باشد : شش ماه معاف موقت
ب) همراه با اختلال عملی و یا علائم عصبی : معاف دائم
ج) بدون اختلال عملی و علائم عصبی : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۳:
کمپرسیونهای نخاعی به علت تومورهای استخوانی مهره ها و یا سکل عفونتها و آراکنوئیدیتها ، تنگی کانال نخاع و … که همراه با علائم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد : معاف دائم
بند ۱۴:
هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی : معاف دائم
بند ۱۵:
توراسیک اوت لت سندرم (TOS) :
الف) در صورت وجود علائم بالینی و پاراکلینیک بارز : معاف دائم
ب) درصورت عدم وجود علائم بالینی از جمله دنده گردنی و … : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۶:
انواع خونریزی های سربر و مننژ:
الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب) با عارضه عصبی ( ارگانیک یا غیر ارگانیک ) : معاف دائم
ج) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۷:
تروماهای عصبی :
الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)فلج اعصابی که سبب اختلالات عملی و ناتوان کننده شود : معاف دائم
ج) صدمات عصبی حسی : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۸:
وجود کیستهای مغزی و یا نخاعی :
الف) به هر اندازه (عمل شده یا عمل نشده) به همراه اختلال عملی و یا علائم عصبی: معاف دائم.
ب) بدون اختلال عملی یا علائم عصبی : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۹:
تومورهای سیستم اعصاب مرکزی (CNS) ومحیطی :
الف ) بدخیم : معاف دائم
ب) خوش خیم با عارضه عصبی واختلال عملی : معاف دائم
ج) خوش خیم بدون عارضه عصبی و اختلال عملی : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۰:
هرگونه عمل جراحی روی ستون فقرات (به جز نسج نرم ) :
الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب) بهمراه اختلال عملکردی واضح : معاف دائم
ج ) بدون اختلال عملکردی واضح : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۱:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین
بند ۲۲:
سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *