بيماري هاي غدد مترشحه داخلي
معافیت پزشکی :بیماری های غدد مترشحه داخلی ۰۳ آبا ۱۳۹۹

معافیت پزشکی :بیماری های غدد مترشحه داخلی

بیماری های غدد مترشحه داخلی جهت دریافت معافیت پزشکی    بند ۱: بیماریهای غدد هیپوفیز شامل:آکرو مگالی ، ژیگانتیسم ، سندروم کوشینگ، دیابت بی مزه ، آدنوم هیپوفیز، هیپوفونکسیون کلّی هیپوفیز : معاف دائم توضیحات بند(۱): میکروآدنوم های (کمتر از یک سانتی متر) بدون علامت و اختلال عملکرد به استناد بند (الف) قسمت سایر بیماری […]