بیماری های پوستی
معافیت پزشکی:بیماری های پوست و بافت های زیر پوست ۰۳ آبا ۱۳۹۹

معافیت پزشکی:بیماری های پوست و بافت های زیر پوست

بیماری های پوست و بافت های زیر پوست برای معافیت پزشکی  بند ۱: انواع اگزمای وسیع و شدید : الف) درصورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود : معاف دائم ب)اگزمای شدید ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائین به […]