معماری
ساخت یادمانی برای هویت شهری/ یادآور فداکاری‌ها تا ثبت خاطره‌ها ۰۲ دی ۱۳۹۹

ساخت یادمانی برای هویت شهری/ یادآور فداکاری‌ها تا ثبت خاطره‌ها

سایت نظام وظیفه _ گروه جامعه؛ هویت ظاهری هر شهر به ویژه معماری آن به خوبی می‌تواند هویت درونی آن جامعه را به نمایش بگذارد. برای همین هم با بررسی معماری شهری می‌توان به تفکر، ایدئولوژی هر شهر در هر دوره تاریخی دست پیدا کرد. به طوری که می‌توان با بررسی معماری شهری چند دهه […]