قوانین و مقررات معافیت پزشکیمعافیت پزشکیمعافیت سربازی

معافیت های پزشکی: بیماری های استخوان (اسکلت)

بیماری های استخوان (اسکلت)
 
بند ۱:
انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی :
الف)کیفوز توراسیک بالای ۷۰ درجه و کیفوز توراکو لومبار بالای۳۰ درجه : معاف دائم
ب) کیفوز توراسیک بین ۷۰-۵۰ درجه : معاف از خدمات رزمی
ج) کیفوز توراکو لومبار بین ۳۰-۱۰ درجه : معاف از خدمات رزمی
د) اسکولیوز بیش از ۳۰ درجه : معاف دائم


توضیحات بند ۱ :
با توجه به محتوای جزء (د) و تبصره برای مدارک کارشناسی و بالاتر اسکولیوز بیش از ۴۵ درجه معافیت دائم در نظر گرفته شد.
هـ) اسکولیوز بین ۳۰-۲۰ درجه : معاف از خدمات رزمی

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر اسکولیوز بین ۲۰ تا ۴۵ درجه : معاف از خدمات رزمی
بند ۲:
شکستگی های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شکل حفره و با عارضه مفصلی همراه باشد : معاف دائم

توضیحات بند ۲:شکستگی حاد استابولوم طبق (بند ۴۷) جزء ب (معاف موقت) قابل رسیدگی می باشد.
بند ۳:
نکروز آواسکولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم
بند ۴:
شکستگی های لگن:
الف) نوع مالگین : معاف دائم
ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمی
بند ۵:
بیماری شوئرمان : معاف از خدمات رزمی
بند ۶:
استئومیلیت :
الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ب) عفونتهائی که علیرغم ۶ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شکل استخوان همراه با اختلال عملکرد شده باشد : معاف دائم
بند ۷:
تومورهای خوش خیم استخوانی:
الف) همراه با ایجاد اختلال مشهود در کار عضو به شرطی که با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود : معاف دائم
ب) داخل استخوانی دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، کالکانئوس ، تالوس ، اسکافوئید ، هومروس ، رادیوس و اولنا با قطر بیشتراز ۳/۱ قطر استخوان : معاف دائم


توضیحات بند ۷ در جزء ب:
Non osifin Fibromo به استناد (بند ۴۷) قسمت (الف) (معاف از رزم) قابل رسیدگی می باشد.
ج) داخل استخوانی کمتر از ۳/۱ قطر استخوان : معاف از خدمات رزمی
بند ۸:
کیستهای استخوانی :
الف) کیستهای بزرگ با خطر شکستگی یا با اندازه بیش از۳/۱ قطر استخوان یا کیستهای کوچک متعدد(بیش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، کالکانئوس، تالوس ، اسکافوئید، هومروس ، رادیوس و اولنا) : معاف دائم
ب) کیستهای کوچک و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند ۸: کیستهای کوچک استخوانی بیش از سه عدد، صرفا در یک استخوان مد نظر می باشد.
بند ۹:
شکستگی ها ی استخوانهای بلند :
الف) شکستگی هائی‌که بعداز۹ ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌کاذب ایجادکرده باشدویا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشکال عملی ایجاد نموده باشد : معاف دائم
ب) شکستگی های جوش خورده استخوانهای بلند و لگن با و یابدون نصب پیچ یا پلاک و یا کونچر و بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی
ج) شکستگیهای جوش نخورده بدون نصب پیچ و پلاک و کونچر که کمتراز ۶ماه از تاریخ شکستگی گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداکثر ۹ ماه از تاریخ شکستگی )
بند ۱۰:
شکستگی های استخوانی غیر از استخوانهای بند۹ :
الف) بعداز ۹ ماه جوش نخورده وبا عمل جراحی نیز بهبود نیافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم
ب) جوش نخورده باشد (کمتر از ۹ ماه ) : معاف موقت (به مدت حداکثر ۹ ماه از تاریخ شکستگی)
بند ۱۱:
قطع یا فقدان یکی از اندامها : معاف دائم
بند ۱۲:
کوتاهی پا :
الف) کوتاهی بیش از ۳ سانتی متر ( به استناد اسکنوگرام ) : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی کوتاهی بیش از ۵ سانتی متر : معاف دائم
ب) کوتاهی از ۱ تا مساوی ۳ سانتی متر : معاف از خدمات رزمی
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی کوتاهی از ۱ تا مساوی ۵ سانتی متر : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۳:
سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملی : معاف دائم
بند ۱۴:
آنکیلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم
بند ۱۵:
محدودیت حرکات مفاصل(غیرقابل درمان و پایدار) :


توضیحات بند ۱۵:
منظور از عبارت غیر قابل درمان، یعنی این که علی رغم کلیه درمان های منجر به محدودیت حرکتی مفاصل به صورت پایدار شده باشد.
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدودیت بیش از ۴/۱ محدوده طبیعی حرکت مفصل مربوطه) : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر محدودیت بین ۴/۱ تا ۲/۱ محدوده طبیعی حرکت مفصل در اندام فوقانی : معاف از خدمات رزمی


تبصره:
در ادامه تبصره محدودیت حرکتی بیش از ½ محدوده طبیعی در اندام فوقانی و تحتانی برای مدارک کارشناسی و بالاتر معاف دائم مد نظر گرفته شود.
ب)
محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتی که بیش از نیمی از حرکات ، محدود شده باشد : معاف دائم


ب: محدودیت حرکتی سایر مفاصل (مچ، دست، مچ، پا، آرنج) بیش از ¾ برای کارشناسی و بالاتر معاف دائم در نظر گرفته شود.
ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۶:
در رفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل کرده یا نکرده ( بدون عارضه ) : معاف از خدمات رزمی

تبصره: در صورتیکه در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به فاصله بیش ازدو ماه ایجاد شود : معاف دائم

توضیحات بند ۱۶:موارد عارضه دار حسب نوع عارضه از سایر بندها قاب رسیدگی می باشد.
بند ۱۷:
شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل که مانع تمرینات نظامی باشد : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۸:
سندرم ایسکمیک ولکمن :
الف) در موارد شدید : معاف دائم


توضیحات بند ۱۸:
سندرم ایسکمیک ولکمن: الف- موارد شدید به مواردی اطلاق می شود که منجر به دفرمتی و آتروفی عضلانی و محدودیت حرکتی شده باشد.
ب) درموارد خفیف : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۹:
فقدان کامل شست(از مفصل M.C.P) و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست : معاف دائمتوضیحات بند ۱۹:
فقدان کامل شصت از مفصل (M.C.P) و یا فقدان ارزشی کاری آن در یک دست. (منظور از فقدان ارزش کاری شصت در یک دست، به عنوان مثال فلج کامل انگشت شصت، فیوژن کامل مفصل M.C.P می باشد.)
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی
بند ۲۰:
فقدان انگشتان دست :
الف) سه انگشت و یا بیشتردر یک دست : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر، بیش از سه انگشت و یا انگشت شست بهمراه دو انگشت در یک دست : معاف دائم
ب)قطع یک بند انگشت شست یا سبابه ویا بیش از دو بند در سایر انگشتان یک دست : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۱:
عوارضی که مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و …. (غیرقابل درمان) :
الف) در بیش از دو انگشت (مرکب ) : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر ۳ انگشت و بالاتر : معاف دائم
ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۲:
کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر :
الف) در صورتیکه بیش از ۵ سانتیمتر باشد : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر کوتاهی بیش از ۷ سانتی متر : معاف دائم
ب ) بین ۵-۲ سانتیمتر برای مشمولین تا فوق دیپلم و ۷-۲ سانتیمتر برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
یند ۲۳:
سینوستوزاستخوانهای ساعد :
الف) در دو دست : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) در یک دست : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۴:
کوبیتوس واروس ووالگوس:
الف) همراه با اختلال عملکرد یا ضایعه عصبی یکطرفه یا دو طرفه : معاف دائم
تبصره: اختلال عملکرد یک طرفه برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) بیش از ۱۰ درجه انحراف : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند ۲۴: در بند ب کوربیتوس واروس وولاگوس با انحراف بیش از ۱۰ درجه بدون عارضه مدنظر می باشد و در صورت داشتن عارضه از (بند الف) قابل رسیدگی می باشد. (بدون عارضه معاف از رزم)
بند ۲۵:
کوکساپلانا ، کوکساوارا ، کوکسا ماگنا ، کوکسا والگا :
الف)با گرفتاری بیش از ۳۰% از سر استخوان فمور و یا بیش از ۳۰ درجه تغییر ازمحور طبیعی : معاف دائم
ب) با گرفتاری بین ۲۰تا۳۰درجه : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۶:
پارگی منیسک :
الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم


توضیحات بند ۲۶:
الف)منظور از اختلال عملکرد تخریب گسترده سطح مفصلی می باشد.
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) پارگی منیسک یک زانو و یا دو زانو بدون اختلال , عمل شده یا نشده : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۷:
پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد:
الف) در مواردی که چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم
ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL : معاف دائم
ج) د رموارد پارگی رباط ACL یا PCL بهمراه یکی از رباطهای جانبی : معاف دائم


توضیحات بند ۲۷:
در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود.تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی


تبصره-
صرفا مربوط به جزء (ج) می باشد.
د) پارگی ACL یا PCL دوطرفه : معاف دائم
هـ) در افراد جراحی شده (دو رباط و بیشتر) همراه با اختلال عملی : معاف دائم

توضیحات ه:
منظور از اختلال عملی، اختلال ناپایداری واضح و تست pivout مثبت می باشد.
و) در افراد جراحی شده بدون اختلال عملی :معاف از خدمات رزمی
ز) پارگی منیسک و یک رباط : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند ز: پارگی یک رباط به استناد (بند ۴۷) جزء (الف) قابل رسیدگی می باشد.
بند ۲۸:
ژنووالگوم ، ژنوواروم :
الف) در موارد شدید ( فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور بیش از ۱۲ سانتی متر) : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر بیش از ۱۴ سانتی متر : معاف دائم
ب) در موارد خفیف (فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور بین cm 12-5) : معاف از خدمات رزمی
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر فاصله cm 14-5 : معاف از خدمات رزمی
ج) همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از ۱۰ سانتی متر : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر با فاصله بیش از ۱۲ سانتی متر : معاف دائم

توضیحات بند ۲۸:جهت تشخیص ژنووالگوم در افراد چاق گرافی تاییدکننده نیز مورد نیاز می باشد.
بند ۲۹:
ژنوراکورواتوم :
الف ) بیش از ۱۵ درجه : معاف دائم
ب) کمتر از ۱۵ درجه : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۰:
صافی کامل کف یک یا هر دو پا :
الف) در انواع سخت بهمرا ه دفورمیتی مچ پا مانند ( Hill valgus) : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی وبالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب )صافی کامل کف یک یا هر دو پا در انواع ( Rigid یا Flexible) بدون عارضه و دفورمیتی : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۱:
پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل : معاف دائم

توضیحات بند ۳۱: تایید پارگی بهبودنیافته تاندول آشیل با MRI و معاینه بالینی صورت می گیرد.
بند ۳۲:
کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا : معاف دائم
تبصره: کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی

توضیحات بند ۳۲: محدودیت حرکتی با دورسی فلکسیون کمتر از ۳۰ درجه در موقع نشستن مد نظر قرار گیرد.
بند ۳۳:
تغییر شکل اکتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۴:
قطع انگشتان پا :
الف) قطع سه انگشت کامل از یک پا و یا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم
تبصره: در صورتیکه قطع سه انگشت بغیراز انگشت شست باشد برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ج) قطع شست در یک پا : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۵:
اکی نیسم Foot drop : معاف دائم
بند ۳۶:
دفورمیتی های مفصل مچ پا :
الف) در مواردی که اختلال در راه رفتن ایجاد کرده باشد: معاف دائم
ب) درمواردی که اختلال در راه رفتن ایجاد نکرده باشد : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۷:
بیماریهای اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا ، آرتروگریپوزیس ، سکلهای شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس) : معاف دائم
بند ۳۸:
استئوکوندریت دیسکانت زانو ، هیپ و مچ پا :
الف) درجه ۳ و بیشتر : معاف دائم
ب ) کمتر از درجه ۳ : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۹:
بیماریهای جوش نخوردگی اسکافوئیدو کن باخ پس از ۹ ماه از زمان تشخیص و درمان همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند ۳۹: منظور از اختلال عملکرد در بندهای ۳۹- (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.
بند ۴۰:
تمام فلاپهای پدیکوله عضلانی ، آزاد :
الف) اگر نقص عضو یا اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد : معاف دائم
ب) سایرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
بند ۴۱:
پا چنبری( Club Foot ):
الف) در صورتیکه ایجاد عارضه دفورمیتی نموده باشد که مانع انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد : معاف دائم
ب) در غیر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمی
بند ۴۲:
وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ :
الف) در صورتیکه با اختلال عملی واضح همراه باشد : معاف دائم
ب) بدون ایجاد اختلال عملی : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند ۴۲: منظور از اختلال عملکرد در بندهای ۴۲- (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.
بند ۴۳:
خارج کردن پاتلا (پاتلکتومی ):
الف) توتال یک طرفه یا دو طرفه : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر یک طرفه : معاف از خدمات رزمی
ب) پارسیل همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم
ج) پارسیل بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند ۴۳: منظور از اختلال عملکرد در بندهای -۴۳ (DJD) یا آرتروز واضح و محدودیت حرکتی توام می باشد.
بند ۴۴:
کندرومالاسی پاتلا واسکوداشلاتر: معاف از خدمات رزمی
بند ۴۵:
آسیبهای عروق اندامها :
الف) در صورتیکه سبب اختلال عملکرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم
ب) در صورتیکه اختلال ایجاد شده جزئی باشد معاف از خدمات رزمی
بند ۴۶:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین
بند ۴۷:
سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا