معافیت پزشکی: بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها)

بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها)
 
بند ۱:
کم خونی های مگالوبلاستیک :
الف ) مقاوم به درمان : معاف دائم
ب) موارد قابل درمان دارویی : معاف از خدمات رزمی
بند ۲:
اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز :
الف) اوالوسیتوزیز بیش از ۴۰درصد: معاف دائم
ب) ۴۰ ≥ اوالوسیتوزیز > ۱۵ : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند(۲): ۴۰>_اوالوسیتوزیز>۱۵ همراه با عارضه و همچنین بیماریهای اسفروسیتو ارثی،پویکیلوسیتوز به استناد بند(ج)سایر بیماریها،(معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.
بند ۳:
کم خونی های مزمن مادر زادی :
الف) در موارد هموگلوبین زیر ۹ : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هموکلوبین زیر ۸ : معاف دائم
ب) ۱۲ > همو گلوبین ≥ ۹ : معاف از خدمات رزمی
تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هموکلوبین ۱۲ > همو گلوبین ≥ ۸ : معاف از خدمات رزمی
بند ۴:
کم خونی های اکتسابی با هموگلوبین زیر ۱۰ : شش ماه معاف موقت

توضیحات بند(۴):پس از شش ماه معاف موقت جهت تشخیص و درمان در مراکز درمانی معتبر ترجیحاً مراکز نظامی یا دانشگاهی،در صورت تداوم هموگلوبین کمتر از۱۰،چنانچه علت مشخصی برای آن یافت نشده وغیر قابل درمان تشخیص داده شود به استناد بند(ج)سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.
بند ۵:
پلی گلبولی اوّلیه (پلی سیتمی اولیه ) و ترومبوسیتوز اولیه : معاف دائم
بند ۶:
اختلالات پلاکتی :
الف ) اختلالات پلاکتی با تعداد کمتر از ۷۵۰۰۰ بهمراه علائم : معاف دائم


توضیحات بند(۶)جزء بند (الف):
منظور از این بند اختلالات مزمن پلاکتی می باشد و در موارد حاد جهت تشخیص و درمان در مراکز درمانی معتبر ترجیحاً مراکز نظامی با دانشگاهی به استناد بند(ب)قسمت سایر بیماریها (معاف موقت)قابل رسدگی می باشد. _در موارد پلاکت کمتر از ۷۵۰۰۰و بدون علایم بالینی به اتناد بند (الف)قسمت سایر بیماریها (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.
ب) اختلالات کیفی پلاکتی به شرط بروز علائم بالینی شامل خونریزی پوستی مخاطی با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم
ج ) اختلالات کمی وکیفی پلاکتی در موارد خفیف تر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمی


بند ۷:
بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلّی : معاف دائم
بند ۸:
اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشأ ایمونولوژیک در صورت داشتن علائم بالینی با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

توضیحات بند(۸):در خصوص کمبود فاکتور های انعقادی (از قبیل بیماری همو فیلی) در موارد کمبود شدید فاکتوری ها (مساوی ویا کمتر از ۲۵درصد)ویا در صورت علامت دار بودن شامل این بند می باشد و در موارد خفیف تر به استناد بند(الف)قسمت سایر بیماریها (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.
بند ۹:
آگرانولوسیتوز : معاف دائم
تبصره: آگرانولوسیتوز های ناشی از مصرف دارو : شش ماه معاف موقت

توضیحات بند(۹): منظور موارد مزمن بوده ودر موارد حاد جهت بررسی و درمان،به استناد بند۰(ب)قسمت سایر بیماریها(معاف موقت)رسیدگی می باشد.
بند ۱۰:
تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرمهای سیکل سل (بجز سیکل تریت (trait ) : معاف دائم

توضیحات بند(۱۰):در خصوص تالاسیمی میتور براساس میزان هموگوبین خون با بند(۳)این بخش (کم خونی های مزمن)قابل رسیدگی می باشد و در مورد بیماری سیکل سل تریت به استناد بند(الف)قسمت سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.
بند ۱۱:
هیپراسپلینیسیم : معاف دائم
بند ۱۲:
بیماری فاویسم و یا اختلالات آنزیمی گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمی
بند ۱۳:
آپلازی و یا هیپوپلاری مغز استخوان با هموگلوبین زیر ۱۰ یا پلاکت زیر صد هزارو یا شمارش مطلق نوتروتیل زیر ۱۲۰۰ و یا آنکه به درمان دارویی مقاوم باشد : معاف دائم
بند ۱۴:
تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد : معاف دائم
بند ۱۵:
تومورهای خوش خیم چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو یا بصورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد : معاف دائم
بند ۱۶:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین
بند ۱۷:
سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *